Beknopt politiek Programma

Hieronder vindt u een samenvating gemaakt door Ferdi Scholten van het algemene politieke programma van Hart voor Vrijheid. Dit programma kan uiteraard naar gelang de ontwikkelingen in Nederland en de wereld veranderen. Bij Hart voor Vrijheid geloven wij in individuele vrijheid. Het programma is een richtlijn voor de leden, maar zij zijn vrij om hun eigen opvattingen en meningen te hebben over deze punten. Onze kandidaten stemmen daarom altijd zonder last.

Politiek en Democratie

Hart voor Vrijheid wil een overheid die dienstverlenend en in gesprek met de samenleving is, een transparante overheid die kan worden aangesproken en afgerekend op het gevoerde beleid door middel van een bindend referendum. Daarnaast moet het aantal wetten en regels drastisch gesnoeid worden tot alleen de essentiële zaken overblijven, met maximale aandacht voor de eigen verantwoordelijkheid van ieder mens. Aanpassing van de grondwet is noodzakelijk waarbij het verbod op toetsing aan de grondwet moet worden geschrapt en vervangen wordt door toetsing van wetten door een onafhankelijk constitutioneel hof en waarin de grondrechten worden gewaarborgd onder alle omstandigheden (geen uitzonderingsmogelijkheden op alle mensenrechten).

Rechtsstaat en Justitie

Hart voor Vrijheid wil een zelfstandig functionerende en onafhankelijke rechtspraak die laagdrempelig voor iedereen toegankelijk moet zijn. Mensenrechten zijn hierbij leidend en staan boven andere wetten. Niemand staat boven de wet en niemand kan uitgezonderd worden van vervolging. Hart voor Vrijheid wil grondig onafhankelijk onderzoek naar corruptie bij de overheid en berechting van alle overheidsfunctionarissen die hier een leidende rol in hadden of hebben. Rechters worden niet benoemd, maar gekozen. Overheidsfunctionarissen die wegens corruptie of anderszins gedurende hun functie in opspraak zijn gekomen mogen nooit meer een overheidsfunctie krijgen.

Bestuur

Volledige openheid van bestuur is wat Hart voor Vrijheid wil. Alleen private gegevens mogen geheim gehouden worden bij een WOB verzoek. Goede vastlegging van alle besluiten en beslissingen inclusief alle voorafgaande beraadslagingen. Alle publieke openbare instellingen moeten het mogelijk maken om hun bestuursvergaderingen te laten volgen door iedereen die dat wil. Privatisering van voormalige publieke bedrijven moet ongedaan gemaakt worden.

Wijsheid en Ontwikkeling

Hart voor Vrijheid wil meer aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. Grote vrijheid in keuze van onderwijs en onderwijsmethodes gebaseerd op individuele leercapaciteit. Onderwijs dient gratis te zijn (door de samenleving bekostigd) totdat de leerling volwaardig deel kan nemen aan de samenleving. Leerkrachten krijgen inkomen naar aanleiding van tevredenheid van hun leerlingen/studenten.

Gezondheid en Zorg

Hart voor Vrijheid wil gezondheid stimuleren door het promoten van gezonde leefstijlen. Goede natuurlijke voeding en schoon drinkwater zijn hierbij evident. Hart voor Vrijheid staat voor volledige medische keuzevrijheid, zorgverzekeraars mogen geen mensen weigeren. Alle behandelingen moeten worden vergoed. Premie baseren op leefstijl. Aangaan van eigen risico verlaagt premie. Hart voor Vrijheid wil de huidige WPG afschaffen en gezondheid terugbrengen naar eigen verantwoordelijkheid. Hart voor Vrijheid wil de overheid hierin enkel een adviserende rol geven. De farmaceutische industrie is, net als alle andere bedrijven, te allen tijden verantwoordelijk voor de goede werking en veiligheid van hun producten. Zij dienen elke schade veroorzaakt door correct voorgeschreven gebruik van hun product te vergoeden.

Veiligheid en Politie

Politie wordt weer dienstbaar aan de bevolking. Hart voor Vrijheid wil vertrouwen terugbrengen door inzet van lokale betrokken agenten en decentralisering van de politie organisatie. Politie is gericht op preventie en hulpverlening. Ethiek en communicatie zijn verplichte leerstof voor elke politie ambtenaar. Veiligheidsdiensten dienen voor bescherming van de samenleving en zijn strikt gescheiden van bedrijfsleven, rechterlijke macht en politiek. Hart voor Vrijheid wil duidelijke richtlijnen voor het opereren van deze diensten en transparantie door onafhankelijke auditing vanuit de samenleving.

Economische zaken

Hart voor Vrijheid wil lokale kleinschalige bedrijven en ondernemerschap stimuleren door sterke vermindering van bureaucratie en regelgeving. Hart voor Vrijheid wil belastingdruk verminderen voor iedereen door vergaande vereenvoudiging van het belastingstelsel zoals bijvoorbeeld een vlaktax. Hart voor Vrijheid stimuleert het gebruik van lokale munten en onderlinge handel zonder belasting en regelgeving. Hart voor Vrijheid wil geen onderscheid in belastingen tussen bedrijven en mensen en een renteverbod bij alle financiële producten.

Huisvesting en Leefbaarheid

Hart voor Vrijheid wil het aanbod op de huizenmarkt meer divers maken, de marktwaarde van huizen relateren aan (her)bouwwaarde. Iedereen moet de mogelijkheid hebben om schuldenvrij een huis/appartement te bezitten. Huurwoningen alleen voor tijdelijke bewoning en ze worden beheerd door coöperaties vanuit de samenleving zonder winstoogmerk. Zelfvoorzienende huizen stimuleren (earthships) met name op nieuwe bouwlocaties. Aandacht voor esthetisch inpassen van nieuwbouw in de omgeving. Hart voor Vrijheid wil vergaande vergroening van steden, aanleg van (eetbare) plantsoenen en parken. Hart voor Vrijheid wil toegankelijke voedselbossen op landbouwgrond onder het beheer van boeren. Autoluw maken van binnensteden.

Infrastructuur

Hart voor Vrijheid wil vrij voor iedereen toegankelijk openbaar vervoer en opheffing van de privatisering van het openbaar vervoer. Onderhoud van bestaande basis infrastructuur is een taak van de overheid. Vervoersbelasting willen wij enkel heffen op afgelegde kilometers voor privé/zakelijk vervoer. Deze belasting mag alleen gebruikt worden voor onderhoud van de infrastructuur. Geen parkeerbelasting in eigen woonplaats.

Duurzaamheid en Milieu

Hart voor Vrijheid wil een agrarische sector die grotendeels onder eigen verantwoordelijkheid opereert. Afbouwen van afhankelijkheid van pesticiden en kunstmest ten faveure van duurzame biologisch (dynamische) boerenbedrijven. Natuurbeheer is een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de gehele samenleving. Hart voor Vrijheid wil aanplant van nieuwe (voedsel)bossen onder boeren beheer en bestaande natuurgebieden beschermen, of in overleg met omwonenden uitbreiden. Hergebruik bevorderen, terugwinnen van grondstoffen uit afval. Belasting op afval afhankelijk maken van de aangeboden hoeveelheid. Goederen en producten dienen waar mogelijk altijd volledig repareerbaar te zijn. Onafhankelijk gedegen onderzoek naar klimaateffecten van CO2 en Stikstof. Zo lang het daadwerkelijk klimaateffect nog ter discussie staat kan er geen sprake zijn van heffing of belasting. Uitrol en activering van 5G stoppen totdat de effecten voor mens en milieu onafhankelijk zijn onderzocht en de volledige onschadelijkheid is aangetoond.

Media en Cultuur

Hart voor Vrijheid ondersteunt nieuwe onafhankelijke journalistiek en media op alle platforms en een verbod op elke vorm van censuur. Kunst en cultuur willen wij ruimte geven, meer kunst in openbare ruimte, cultuuruitingen zo veel mogelijk vrij maken van regels en beperkingen.

Technologie en ICT

Hart voor Vrijheid vindt dat Technologie en ICT ondersteunend en dienstbaar dienen te zijn voor de samenleving. Hart voor Vrijheid wil vergaande beperkingen op het gebruik van technologie en ICT voor het controleren, of beperken van de vrijheid van mensen. Privacy dient door de leverancier gewaarborgd te worden.

Defensie

Hart voor Vrijheid ziet dit enkel en alleen voor de verdediging van de samenleving. Geen inzet buiten Nederland. Hart voor Vrijheid wil deelname aan verdragsorganisaties zoals NAVO herzien en bij voorkeur stoppen met deelname.

Ouderen

Hart voor Vrijheid wil ouderen zo lang als mogelijk naar eigen kunnen en wens mee laten participeren in de samenleving. Zorg voor ouderen/gehandicapten etc. regelen vanuit de samenleving. Individualisering van de zorgbehoefte, waarbij we verzorgers in overleg met verzorgden vrij laten in wijze en tijd van zorgverlening.

Kind en Welzijn

Hart voor Vrijheid wil leerplicht vervangen door leerrecht. Ouders willen wij tijd en gelegenheid geven om hun kind(eren) op te voeden naar eigen wens. Zie ook het punt "Wijsheid en onwikkeling".

Internationaal, handel en Immigratie

Hart voor Vrijheid ziet Nederland als een handelsland en als zodanig kunnen we het goede voorbeeld geven door internationale handelsverdragen ondergeschikt te maken aan de lokale wetgeving. Handel ten koste van mensenrechten of op basis van uitbuiting te weigeren en reeds gesloten verdragen die niet voldoen aan onze kernwaarden nietig te verklaren. Hart voor Vrijheid wil migratie van mensen beoordelen op individuele basis vanuit onze kernwaarden.

Sociale voorzieningen

Hart voor Vrijheid wil herziening van sociale voorzieningen met meer nadruk op openheid en transparantie. Hart voor Vrijheid staat voor individualiteit en keuze in welke voorzieningen men zelf wenst en hoe deze tot stand komen.

Bewustzijn en Ethiek

Mensenrechten en de kernwaardes van Hart voor Vrijheid zijn leidend in al onze acties, handelingen en besluiten.

Hart voor Vrijheid ❣️
Liefde Vertrouwen Verbinding Integriteit