Programmapunten voor Tilburg

Panorama Piushaven

Het programma van Hart voor Vrijheid Tilburg omvat een divers aantal punten waar wij ons in de gemeenteraad hard willen maken in het belang van alle inwoners van Tilburg. Bij al deze standpunten gaan wij uit van onze kernwaarden. Voor het samenstellen van ons programma hebben wij de inwoners van Tilburg geraadpleegd en dat zullen wij blijven doen. Heb je vragen of suggesties voor ons politieke programma kun je deze mailen naar info@hartvoorvrijheidtilburg.nl

Corona maatregelen volledig afschaffen

Hart voor Vrijheid staat vooral bekend als partij die zich opstelt voor de vrijheid en voor afschaffing van alle opgelegde corona maatregelen. Dit is de hoofdreden van het ontstaan van Hart voor Vrijheid, als reactie op de buitensporige maatregelen die door de overheid worden opgelegd naar aanleiding van een pandemie die volgens de data van het RIVM al in mei 2020 was afgelopen in Nederland. Helaas heeft ook de Nederlandse overheid deze pandemie aangegrepen om een dictatoriaal bewind uit te voeren waarin censuur en propaganda hoogtij voeren. Hart voor Vrijheid zal zich ook in de gemeenteraad hard maken om democratie, mensenrechten en vrijheid weer als vanzelfsprekende waarden terug te krijgen in de samenleving.
Op geen enkele wijze zijn welke vorm van dwang, drang of plicht voor welke medische handeling dan ook bespreekbaar. Ook elke vorm van uitsluiting of discriminatie, of toegangsbewijzen op basis van medische of andere persoonlijke gegevens zijn ontoelaatbaar. Dit zien wij als schendingen van mensenrechten en de Nederlandse grondwet.

Gezondheid en zorg

Hart voor vrijheid wil gezonde leefstijlen promoten; eerlijke en volledige informatievoorziening over voeding, medische zorg, medicijnen en vaccinaties zodat mensen zelf weloverwogen keuzes kunnen maken in de zorg die ze nodig hebben. Hart voor Vrijheid wil voor de ouderen meer sociale contactmogelijkheden creëren ter voorkoming van vereenzaming en afzondering. Ouderen willen wij meer betrekken bij de samenleving met respect voor hun eigen wil en keus hierin.

Wijkevoort actiebord

Ruimtelijke ordening

Een leefbare omgeving is gebaat bij aandacht voor de natuur, Hart voor Vrijheid wil Wijkevoort en andere gebieden rond de stad groen houden. Wij zijn voor het bij voorkeur hergebruiken van leegstaande gebouwen op bestaande industrieterreinen en in de stad voordat er gekeken wordt naar alweer een nieuw industrieterrein ten koste van de natuur.
De binnenstad willen wij graag autoluw hebben, waarbij bewoners, bestemmingsverkeer, OV en taxi's wel toegang hebben en er daarnaast volop ruimte is voor fietsers en voetgangers.
Wij willen meer openbare (eetbare) groenvoorzieningen en stimuleren moestuinen in en voor de buurt.

Welzijn en sport

Sport en beweging zijn belangrijke pijlers voor de gezondheid en het welzijn van mensen. Alle vormen van sport, zowel individueel als in verenigingsverband willen wij voor iedereen toegankelijk maken, ongeacht financiële draagkracht. Dit kunnen we onder andere stimuleren door openbare en vrij toegankelijke sport en spelruimtes te creëren zoals bijvoorbeeld Cruyff courts.
Hart voor Vrijheid is voorstander van openluchtzwemvoorzieningen in daarvoor geschikt natuurwater en afgravingen aangezien hier een toenemende vraag naar is vanuit de inwoners van Tilburg.

Duurzaamheid en milieu

Stadsverwarming, mits goed uitgevoerd kan een goede, duurzame en goedkope warmtevoorziening zijn waarbij industriële restwarmte wordt gebruikt om huizen te verwarmen. Echter gezien de aanhoudende onvrede over stadsverwaming bij delen van Tilburg waar dit van toepassing is lijkt het ons noodzakelijk dat hier eens heel goed naar de wensen van de gebruikers geluisterd moet worden. Hart voor Vrijheid wil hierbij de belangen van de gebruikers van stadsverwarming vooropzetten en gaat voor een eerlijke kostprijs op de afname van warmte die gebaseerd moet zijn op de daadwerkelijke kosten die de leverancier lokaal maakt voor levering van die warmte. Het mag niet zo zijn dat de inwoners van Tilburg opdraaien voor de kosten van andere afnemers van de warmteleverancier die elders in het land zitten. Het moet ook makkelijker worden om op andere manieren zorg te dragen voor eigen verwarming als huiseigenaren geen gebruik van de stadsverwarming willen maken.
Hart voor Vrijheid wil uitgaan van het principe dat de vervuiler betaalt, inwoners van Tilburg, maar ook de daar gevestigde bedrijven gaan dan per gewichtseenheid, of volume betalen voor het restafval dat aangeboden wordt. Waar mogelijk gaan we voor volledig hergebruik, wij streven een circulaire economie na die dit mogelijk maakt. Meer groen en natuur in de stad draagt bij aan een beter milieu waarbij luchtvervuiling, met name fijnstof, door de plantengroei wordt verminderd. Regenwater wordt sneller opgenomen en de temperatuur op warme dagen is hierdoor lager waardoor de buitenomgeving aangenamer is wat het welzijn van de burgers ten goede komt.

bouwtekening

Huisvesting en leefbaarheid

Hart voor Vrijheid wil het bezit van een huis zo mogelijk voor iedereen bereikbaar maken. Een eigen huis brengt betrokkenheid, verantwoordelijkheid en onafhankelijkheid. Hart voor Vrijheid wil een toekomstgericht woningbeleid waarin aandacht is voor zowel startende huizenkopers als ook voor de vergrijzende bevolking. Mensen laten wonen zoals ze zelf wensen is wat wij graag zien. Wel vinden wij dat huizenkopers ook daadwerkelijk in hun gekochte huis moeten gaan wonen om zodanig huisjesmelken te ontmoedigen. Huren zien wij vooral als een tijdelijke oplossing voor mensen in transitie naar een eigen woning. Hart voor vrijheid ziet geen heil in een asielzoekerscentrum in de gemeente. Deze mensen zien we liever zo snel als mogelijk in de gemeenschap opgenomen worden.

Infrastructuur

Tilburg profileert zich als een fietsstad, maar ondertussen zijn door voortdurende veranderingen de doorgaande fietsroutes vaker onderbroken dan gangbaar. In plaats van nieuwe routes aanleggen wat een kostbare zaak is kan er beter geïnvesteerd worden in het beter onderhouden van de bestaande fietsroutes. Ook dienen de fietsroutes beter als zodanig herkenbaar te zijn, bijvoorbeeld het fietspad van het Pieter Vreedeplein, is niet of nauwelijks als zodanig herkenbaar. Ook het fietspad langs de Spoorlaan bij het station wordt nauwelijks als zodanig herkend, waardoor voetgangers en fietsers regelmatig halsbrekende capriolen moeten uithalen om elkaar te ontwijken. De Korte Heuvel mag wat ons betreft weer open voor fietsers. Het is beter de fietspaden te voorzien van opvallend gekleurd asfalt dan plavuizen te gebruiken, waar mogelijk dienen fietspaden met plavuizen door een asfaltpad vervangen te worden.
De gratis bewaakte fietsenstallingen in Tilburg worden goed gebruikt. Waar mogelijk willen we dit verder uitbreiden met meer locaties.
Hart voor Vrijheid realiseert zich dat niet iedereen de mogelijkheid heeft om zich per fiets of te voet te verplaatsen. Daarom willen we graag goed openbaar vervoer. Alhoewel we autoverkeer in de binnenstad willen ontmoedigen, moet er mogelijkheid zijn om met de auto naar het centrum te gaan, waarbij parkeren aan de rand van het centrum wordt aangemoedigd. Parkeren voor mindervaliden in het centrum moet mogelijk blijven. Na werkzaamheden aan infrastructuur blijken de voetpaden vaak een ondergeschoven kindje, Het trottoir ligt te schuin of te hellend, tegels liggen allesbehalve vlak en andere problemen. Dit levert gevaarlijke situaties op vooral voor de mindervalide mensen. Hart voor Vrijheid pleit voor beter onderhoud van stoepen en andere voetpaden.
Diverse kruisingen in Tilburg zijn onoverzichtelijk. Dit willen we graag inventariseren en met de omwonenden en weggebruikers tot een oplossing komen.
We zien graag overal in de stad de aanleg van glasvezel vervolmaakt, waarbij elk woonhuis een aansluiting krijgt. Dit is een veel beter, sneller en gezonder alternatief dan de uitrol van het 5G draadloze netwerk , waarvan grote onzekerheid bestaat ten aanzien van de veiligheid voor de gezondheid van mens en dier, en twijfel over het daadwerkelijke doel, mede door de uitspraken die hierover in de 2e Kamer door toenmalige staatssecretaris EKZ Mona Keijzer op 6 februari 2020 zijn gedaan met betrekking tot de inzet van 5G voor crowd control.

Participatie

Hart voor Vrijheid wil promoten dat de inwoners van Tilburg zich meer gaan uitspreken. Zij moeten gehoord en serieus genomen worden door de raad, het college van wethouders en de burgemeester. Beslissingen die genomen worden naar aanleiding van wat de inwoners in te brengen hebben moeten altijd goed onderbouwd teruggekoppeld worden. Uiteindelijk wil Hart voor Vrijheid naar een vorm van directe democratie, of bindende referenda.

De ambtelijke molen op de Tilburse Kermis

Kunst en cultuur

Tilburg staat goed op de kaart op muzikaal gebied, met o.a. het popcluster-013 en initiatieven zoals bijvoorbeeld Heyhoef Backstage. Dit verdient ook alle ruimte en uitbreiding waar gewenst, waarbij het uitgangspunt wel is dat deze gevestigde bedrijven zichzelf kunnen bedruipen en geen subsidie meer nodig hebben. Deze willen we namelijk graag gebruiken voor laagdrempelige kleinschalige en publiektoegankelijke cultuurinitiatieven. Om de stad een mooie uitstraling te geven is ook kunst in de stad nodig. Ook hierbij zien wij het liefst lokale kunstenaars die met hart voor de stad kunstwerken maken. Wij zien minder heil in exorbitant dure kunstprojecten zoals het Draaiende huis op de Hasseltrotonde.

Evenementen

Tilburg heeft natuurlijk de kermis als bekendste evenement waarop van heinde en verre bezoekers afkomen. Ook de meimarkt en natuurlijk carnaval trekken altijd veel publiek. Deze evenementen willen wij dan ook graag behouden. We zien daarnaast ook ruimte voor laagdrempelige kleine evenementen in de stad die liefst ook publiektoegankelijk zijn. Voor grotere evenementen met een hoge kostprijs en een kleine doelgroep zien we momenteel slechts beperkte mogelijkheid in de stad, dergelijke evenementen of festivals in de open ruimte rondom de stad, of op een specifiek daartoe ingerichte locatie zien we als zeer goede mogelijkheid, waarbij natuurlijk wel de nodige aandacht aan de omwonenden moet worden gegeven met betrekking tot de aanvaardbaarheid van overlast.

Economisch zaken

Hart voor Vrijheid wil een sluitende begroting van de gemeente, door beperking van de eigen uitgaven. Lastenverzwaring voor de inwoners van Tilburg willen we voorkomen. Uitbestede projecten moeten beter beoordeeld worden op financiële haalbaarheid en als daar enige twijfel over bestaat dan doen we het project niet. Eventuele overschrijdingen van het budget van uitbestede projecten komen voor rekening van de uitvoerder/opdrachtnemer.

Cameramuur

Rechtsstaat en justitie

Hart voor Vrijheid vindt privacy een groot goed. Cameratoezicht is volgens ons een inbreuk op de privacy en moet als zodanig zo min mogelijk ingezet worden. Het grootste deel van de camera's in de stad moet weg. Alleen daar waar cameratoezicht nut heeft, bijvoorbeeld op bouwterreinen, mag deze tijdelijk toegepast worden. Uit onderzoeken blijkt namelijk steeds weer dat cameratoezicht juist gevoelens van onveiligheid opwekt bij mensen. Ook het inzetten van drones voor toezicht vinden wij om dezelfde reden onwenselijk. Hart voor vrijheid wil de politie decentraliseren; in elke wijk weer een eigen klein politiekantoor en terugkeer van de wijkagenten die toegankelijk en dienstbaar zijn voor buurtbewoners en bedrijven. Dit kan weer vertrouwen opleveren in het politieapparaat en ook kan hiermee het aantal handhavers en boa's verminderd worden. De rechtspraak willen wij graag toegankelijker maken, vooral ook voor minderbedeelden.

Defensie

De luchtmachtbasis Gilze Rijen ligt dicht tegen de Reeshof aan. Overvliegende, met name Chinook helikopters zorgen regelmatig voor flinke overlast in de Reeshof en andere delen van Tilburg. Hart voor Vrijheid steunt onderzoeken om in kaart te brengen hoe groot deze overlast is. Op basis daarvan kunnen we kijken of en welke acties nodig zijn om deze overlast tot een minimum te beperken.

LHBTI beleid

Vanuit de LHBTI gemeenschap in Tilburg hoort Hart voor Vrijheid steeds meer berichten dat zij zich op geen enkele manier kunnen vinden in het gevoerde LHBTI beleid en er zich zelfs aan storen. Zij wensen niet in de spotlights geplaatst te worden en willen geen privileges of extra aandacht in bepaalde uitingen ten opzichte van andere groeperingen in de maatschappij. Zij ervaren dit als een vorm van omgekeerde discriminatie en voelen zich daardoor juist in een hokje geplaatst. Hart voor Vrijheid is van mening dat de LHBTI gemeenschap in Tilburg geen extra beleidsaandacht nodig heeft, noch wenst. Wij onderschrijven dat we hen zien als gewone mensen die op een normale manier deelnemen aan de samenleving en dezelfde rechten genieten als alle anderen in diezelfde samenleving.

En meer...

Hart voor Vrijheid is een landelijke politieke partij, met ook landelijke standpunten, een korte interpretatie van dit landelijke programma door Ferdi Scholten is hier beschikbaar.

Hart voor Vrijheid ❣️
Liefde Vertrouwen Verbinding Integriteit